เอกสารเพิมเติม พาน้องกลับมาเรียน
ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) และขอชื่นชมความตั้งใจ มุ่งมั่น ประสานความร่วมมือในการทำงาน จนบรรลุวัตถุประสงค์ มีผลงานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ของปี พ.ศ.2562

ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) และขอชื่นชมความตั้งใจ มุ่งมั่น ประสานความร่วมมือในการทำงาน จนบรรลุวัตถุประสงค์ มีผลงานเชิงประจักษ์ ส่งผลให้โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ของปี พ.ศ.2562

ข่าวสารกิจกรรมรอบรั้วม่วงขาว

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ประกาศกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ <<คลิกดูประกาศ>>
  2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 <<คลิกดูประกาศ>>
  3. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 <<คลิกดูข้อปฏิบัติ>>
  4. ระเบียบโรงเรียนการไว้ทรงผม <<คลิกอ่านระเบียบ>>
  5. ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  <<คลิกดูประกาศ>>
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ <<คลิกดูประกาศ>>
  2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 <<คลิกดูประกาศ>>
  3. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 <<คลิกดูข้อปฏิบัติ>>
  4. ระเบียบโรงเรียนการไว้ทรงผม <<คลิกอ่านระเบียบ>>

ตารางกิจกรรมวิชาการ
งานบริหารวิชาการมีตารางกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้