ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นายสงกรานต์  ขุนพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นางสาวอนุศร  วงค์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ข่าวสารกิจกรรมรอบรั้วม่วงขาว

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  [...]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

– ประกาศกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ <<คลิกดูประกาศ>>
  2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 <<คลิกดูประกาศ>>
  3. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 <<คลิกดูข้อปฏิบัติ>>
  4. ระเบียบโรงเรียนการไว้ทรงผม <<คลิกอ่านระเบียบ>>
  5. ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  <<คลิกดูประกาศ>>
 
 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ <<คลิกดูประกาศ>>
  2. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 <<คลิกดูประกาศ>>
  3. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 <<คลิกดูข้อปฏิบัติ>>
  4. ระเบียบโรงเรียนการไว้ทรงผม <<คลิกอ่านระเบียบ>>