1. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 4. ส่งเสริม สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการบริการ

จุดเน้นตามกลยุทธ์

กลยุทธ์  ข้อที่1 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้

มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเทียบเคียงมาตรฐานสากล

    บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้ได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

      บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย เทียบเคียงมาตรฐานสากล

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
 2. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามความสามารถของนักเรียน
 3. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด

กลยุทธ์ ข้อที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 1. สร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ
 2. จัดระบบการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย
 3. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความพร้อมให้โรงเรียน
 4. ส่งเสริมบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สร้างระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความพร้อมให้โรงเรียน