นางทัศน์วลี มังจักร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูบุญส่ง จิตตา

ครูปาริชาติ สำลี

ครูแสงจันทร์ เขียวสลับ

ครูว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด

ครูว่าที่ร.ต.ณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค