นายสงกรานต์ ขุนพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูวนิดา เหลี่ยมศรี

ครูสมศักดิ์ ทิพย์วัน

ครูรัตติยา จินายะ

ครูตุลารัตน์ จินายะ

ครูพัชรีย์ เทพจันทร์

ครูชีวารัตน์ คำยวง

ครูอุรารัตน์ ปาละปิน

ครูเอกลักษณ์ อ๊อดแก้ว