ครูพรพงษ์ อุ่นคำมี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูอัจฉรา ฐานเจริญพร

ครูมนตรี ติวงศ์

นางสาวธิดารัตน์ อะจิมา