ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

นายนคร ถานะวุฒิพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

พระครูวิทิตธรรมวิมล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

ตำแหน่ง กรรมการ

พระครูโสภิตวิมลการ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

ตำแหน่ง กรรมการ

นายไพรัตน์ รัตนชมภู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสาววิจิตรา แดงดี
ผู้แทนครู

ตำแหน่ง กรรมการ

นางอรอนงค์ นันทเดช
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่ง กรรมการ

ร้อยตำรวจโทวีรวุฒิ วงศ์สุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายชัยวัฒน์ มูลเมือง
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ตำแหน่ง กรรมการ

นางกัลยา ชมภูมิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง กรรมการ

นางสุนันทา จันตาเขียว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายจำรูญ พันธุ์เลิศ
ผู้แทนศิษย์เก่า

ตำแหน่ง กรรมการ

นายสงวน เกยงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายมงคล สุกใส
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง กรรมการ

นายประหยัด สันป่าแก้ว
ผู้แทนผู้ปกครอง

ตำแหน่ง กรรมการ