ครูธนารักษ์ อินประดิษฐ์
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูอุรารัตน์ ปาละปิน
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูว่าที่ร.ต.ณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปณิตา ธรรมราช
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูสุพิชญา หล่ายโท้
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูธิดารัตน์ อะจิมา
กลุ่มสาระศิลปศึกษา

ครูบุญฤทธิ์ อุดคำมี
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Lorem ipsum..

ครูนภัสสร คำลือ
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

Lorem ipsum..

ครูขวัญผกา นาบุญมี
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Lorem ipsum..