ธนารักษ์ อินประดิษฐ์
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูอุรารัตน์ ปาละปิน
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูว่าที่ร.ต.ณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปณิตา ธรรมราช
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายชัยรัตน์ จิตต์ประสาร
ครูกลุ่มสาระศิลปะศึกษา

ครูสุพิชญา หล่ายโท้
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูธิดารัตน์ ยอดสอน
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเอกลักษณ์ อ๊อดแก้ว
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์