โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ รับสมัครลูกชั่วคราวจำนวน 20 ตำแหน่ง ดังนี้
(คลิกอ่านรายละเอียดตามหัวข้อตำแหน่ง)
ปฏิบัติงานสอน 8 ตำแหน่ง
1. วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2. วิชาภาษาญี่ปุ่น
3. วิชาดนตรีสากล
4. วิชาเกษตร
5. วิชาคณิตศาสตร์
6. วิชานาฎศิลป์
7. ภาษาไทย
8. วิทยาศาสตร์

จ้าหน้าที่ จำนวน 12 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าการเงิน  1 ตำแหน่ง
3.เจ้าหน้าวิชาการ  1 ตำแหน่ง
4. เจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 ตำแหน่ง
5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
6.เจ้าหน้าที่บริการ 1 ตำแหน่ง
7. เจ้าหน้าที่ห้องโรเนียว 1 ตำแหน่ง
9. แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง 
8.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง
9. พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง