นตฺถิปญฺญา  สมา  อาภา  :    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี