ครูจริญญา จิตตะ
หัวหน้างานแนะแนว

นางฉันทนียา ผัง
ครูแนะแนว

ครูแสงจันทร์ เขียวสลับ
ครูบรรณารักษ์

นางสาวปณิตา ธรรมราช
ครูแนะแนว

ครูคงเดช สีสด
หัวหน้างานอาเซียนศึกษา