นางสาวพรนา พิทยากิต
หัวหน้างานแนะแนว

นางฉันทนียา ผัง
ครูแนะแนว

ครูจริญญา จิตตะ
ครูแนะแนว

นางสาวปณิตา ธรรมราช
ครูแนะแนว

แสงจันทร์ เขียวสลับ
ครูบรรณารักษ์

ครูคงเดช สีสด
หัวหน้างานอาเซียนศึกษา