1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย

  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  4. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
  5. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  6. จัดอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  7. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากร ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด

  8. ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ

  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ