เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างคนดีสู่สังคมบนพื้นฐานของความเป็นสากล