สี ม่วง – ขาว

สีม่วง  หมายถึง        สีแห่งชัยชนะ คือ ชนะใจตนเอง

สีขาว  หมายถึง        สีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด และรักความสงบ