นางชนาภัทร์ นวลหงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางภิญญดา ศิริม๊อก
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นายปิติพงษ์ หล่ายสาม
เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ร.ต.ณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค
เจ้าหน้าที่งานโสต และเทคโนโลยีฯ

นางสุพิน อินขัด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางพิมพา อินทะอุด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางสาวอาทิตยา ชุมภูมิ่ง
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายประการ ตะมาแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเกรียงไกร สุขนวล
พนักงานรักษาความปลอดภัย