นางศรีตรัง ทางขาว
เจ้าหน้าที่งานบริการ

นางชนาภัทร์ นวลหงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางภิญญดา ศิริม๊อก
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นายปิติพงษ์ หล่ายสาม
เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ร.ต.ณัชธนกฤช ธนะลภัสโชค
เจ้าหน้าที่งาน ICT

นางสาวธิดารัตน์ ยอดสอน
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุพิน อินขัด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นางพิมพา อินทะอุด
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

นายกิตติศักดิ์ จักพัด
พนักงานขับรถ

นางสาวอาทิตยา ชุมภูมิ่ง
เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายประการ ตะมาแก้ว
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเกรียงไกร สุขนวล
พนักงานรักษาความปลอดภัย