1. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีโอกาสเข้าแข่งขันทักษะ และกิจกรรมในระดับชาติ
  3. ผู้เรียนและบุคลากรเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลสิ่งเสพติด
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ผู้เรียนและบุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  7. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  8. ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  9. มีภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้