ชื่อผลงานวิจัย  : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 ของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่)

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง
 <<คลิกชมผลงาน>>

 

ชื่อผลงานวิจัย  : legal steroids buy การประเมินโครงการห้องเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก CSR ของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ชื่อผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร  แก้วทอง
 <<คลิกชมผลงาน>>

ชื่อผลงานวิจัย  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33101 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย : วิทิตา  สุขทั่วญาติ
 <<คลิกชมผลงาน>>
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
  <<คลิกชมชุดกิจกรรม>>