กิจกรรมแนะแนวกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยเรือโท กษิดิศ สระมุณี นายทหารประจำกองการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือในนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเรือ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนนายเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่การทหารเรือ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้เข้ามาแนะแนวให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย ดังนี้
  1. โรงเรียนนารีรัตน์
  2.โรงเรียนพิริยาลัย
  3.โรงเรียนลองวิทยาคม
  4. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
  5. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
  6. โรงเรียนสองพิทยาคม
  7. โรงเรียนเมืองแพร่
  8. โรงเรียนเวียงเทพวิทยา
  9. โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *