คณะศิษย์เก่า 2561 แนะแนวรุ่นน้อง

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 คณะศิษย์เก่า ปี 2561 จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และโรงเรียนนายสิบทหารบก
มาเยี่ยมโรงเรียนและมาแนะแนวน้องๆ ม.4-6 ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป
รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มาแนะแนวน้องๆ ครั้งนี้ประกอบด้วย
1.นางสาวศุรีพร ดวงแก้ว-คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.นายพงศ์ศักดิ์ ร่องพืช-นายสิบทหารบก
3.นายภาณุวัฒน์ เข็มวิชัย-พยาบาลทหารอากาศทุนทางราชการ (ทุนกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *