มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบวาตภัย

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบวาตภัย มีนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุพายุ จำนวน 8 คนดังนี้
1. ด.ญ.กมลรัตน์ ดอนโศรก                                5. ด.ญ.มนัสชนก กวางอุเสน
2. ด.ช.นิธิ ดวงสุวรรณ                                    6. ด.ญ.ปรานปรีชา ทองอินทร์ 
3. ด.ช.เจษฎากร สอนเผา                                  7. นายปฎิภาณ หนองโศรก
4. ด.ญ.ณัฐติกานต์ ปัญจลา                              8. ด.ญ.ณัฐกฤตา กุลภัทรสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *