การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทางโรงเรียนส่งคณะครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 ท่านประกอบด้วย ครูอรวรรณ ดอนแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูวรรณวิภา สุวรรณโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ครูวิภาพรรณ แก้วกัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูวาสนา ชมภูมิ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูศิวาการ นิลกำแหง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครูเอกราช การโอสถ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *