ร้องกวางอนุสรณ์ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยมีคุณครูแต่ละแผนการเรียน ซึ่งประกอบด้วย แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนญี่ปุ่น แผนการเรียนจีน แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ และแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกแผนการเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *