ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *