ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ส่งตัวแทนคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ 1/2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *