สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่อบรมให้ความรู้นักเรียน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับงานบริหารบุคคลฯ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยสังคม นิยมความซื่อสัตย์พัฒนาตนให้สำนึกต่อหน้าที่ห่างไกลจากยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *