งานแนะแนวโรงเรียนออกแนะแนว รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

งานแนะแนว โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ได้ออกแนะแนวรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในเขตพื้นที่บริการระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *