ม.แม่โจ้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 1)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.admissions.mju.ac.th

1. หลักสูตร 4 และ 5 ปี
•ประกาศผล : วันที่ 30 มกราคม 2563
•ยืนยันสิทธิ์ ClearingHouse : วันที่ 30-31 มกราคม 2563
•ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(แรกเข้า) 10,000฿ : วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
•ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ที่เหลือ)รวมค่าหอพัก : วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563

2. หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
•ประกาศผล : วันที่ 30 มกราคม 2563
•ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า : วันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563
•ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(แรกเข้า) 10,000฿ : วันที่ 30 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2563
•ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ที่เหลือ)รวมค่าหอพัก : วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3460 หรือ 0 5387 3469 โทรสาร 0 5387 3461

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *