Monthly Archives: January 2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์โดยท่านผู้อำนวยการวีรภัทรแก้วทอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ หอประชุมโรงพละศึกษา ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องเสียงและวงดนตรีเต็มวง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ มาสร้างความสุขให้กับน้องๆ ลูกม่วงขาว ในกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จังหวัดสุโขทัย การแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ รางวัลเขตรับผิดชอบดีเด่น สำหรับนักเรียน และมีกิจกรรมที่ครูประจำชั้นจัดให้นักเรียนช่วงพักกลางวันในแต่ละห้องเรียน

คณะศิษย์เก่า 2561 แนะแนวรุ่นน้อง

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 คณะศิษย์เก่า ปี 2561 จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และโรงเรียนนายสิบทหารบก มาเยี่ยมโรงเรียนและมาแนะแนวน้องๆ ม.4-6 ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไปรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มาแนะแนวน้องๆ ครั้งนี้ประกอบด้วย1.นางสาวศุรีพร ดวงแก้ว-คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2.นายพงศ์ศักดิ์ ร่องพืช-นายสิบทหารบก3.นายภาณุวัฒน์ เข็มวิชัย-พยาบาลทหารอากาศทุนทางราชการ (ทุนกองทัพ) ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร