อบรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดกิจกรรมตามโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยท่านพันเอกประสิษฐพงศ์ มูลดี เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *