กิจกรรมพัฒนาปรีชาญาณค่ายบูรณาการความรู้

กิจกรรมพัฒนาปรีชาญาณ ค่ายบูรณาการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรมที่สนใจเข้ารวมรับความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจมีหลายกิจกรรม จัดตามห้องศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งวิทยากรมีทั้งวิทยากรภายในและภายนอกในแต่ละกิจกรรมมาให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *