ติวโอเน็ต ม.6 ภาษาไทย คณิต วิทย์

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จัดติว Onet ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเรียนเชิญคณะวิทยากรอาจารย์จากมหาวิทยาลัย และวิทยากรติวจากหลายสถาบันมาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ อีกทั้งนิมนต์สามเณร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ตามโครงการสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *