รับการประเมินจากคณะกรรมการ กตปน. ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เตรียมข้อมูลและสรุปรายงานเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพม.เขต 37 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารร่มประดู่ โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามจุดเน้นร่วมรายงานนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *