ประชุมขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.วีรภัทร  แก้วทอง และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อรับการประเมินและพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อาคารสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *