กิจกรรมรับฟังบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม บรรยายเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมีนายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ปัญญา หาแก้ว คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.37 จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต สพม.37 ครูนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จำนวน 600 คน เข้ารวมรับฟังบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน โดย วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำปี” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงพลศึกษา โรงเรียนร้องกวาง
อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *