งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวมอบทุนปัจจัยพื้นฐานพิเศษ นักเรียนระดับ ม.ต้น

ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง มอบทุนปัจจัยพื้นฐานพิเศษให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 10 ทุน ของภาคเรียนที่ 2/2562 โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว และครูที่ปรึกษาเป็นผู้คัดเลือกและดำเนินงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *