Monthly Archives: June 2020

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหารของโรงเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารวิชาการนางอำภา พจน์พรหมมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศรีตรัง

สอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าห้องสอบตามกำหนดการสอบของโรงเรียน

สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ก่อนเข้าห้องสอบตามกำหนดการสอบของโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ โดยผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทอง คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี”ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ วันที่ 3 มิถุนายน 2563