ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหารของโรงเรียน นำโดยท่านผู้อำนวยการวีรภัทร แก้วทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารวิชาการนางอำภา พจน์พรหมมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศรีตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *