Monthly Archives: July 2020

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย ฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาแต่โบราณ เพราะครู คือผู้จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี