Monthly Archives: July 2020

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย ฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย ฯประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง

จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาแต่โบราณ เพราะครู คือผู้จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี