พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาแต่โบราณ เพราะครู คือผู้จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่ศิษย์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ อ่อนน้อม เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *