การแข่งขัน ROV Battle Tournament 2020 by CS-IT URU

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน ROV Battle Tournament 2020 by CS-IT URU งานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *