Monthly Archives: September 2021

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวณัฐชยาเลิศนราพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน การบริหาร 4 กลุ่มงาน และ 3 นโยบาย 7จุดเน้น