Monthly Archives: October 2021

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อตกในการพัฒนา (PA)

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อตกในการพัฒนา (PA) และการขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 256 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ประชุมคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)