Monthly Archives: November 2021

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสงกรานต์  ขุนพรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Maejo Robotics Challenge ระดับมัธยมศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Maejo Robotics Challenge ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมิเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

รับมอบสาส์นตราตั้งครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ โดย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และคณะ รับมอบสาส์นตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง และเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

คณะนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2564

คณะนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ได้ลงพื้นที่แล้ว มีข้อเสนอแนะที่ดี และชื่นชม ที่ครูบุคลากรของเราจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ ได้ดี นักเรียนมีวินัยดี คณะบริหาร ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และดูแลเอาใจนักเรียน เป็นอย่างดี