รับมอบสาส์นตราตั้งครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ โดย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และคณะ รับมอบสาส์นตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง และเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.