โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมิเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.