ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Maejo Robotics Challenge ระดับมัธยมศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Maejo Robotics Challenge ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.