การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง

ผู้เข้ารับการประเมิน

เด็กหญิงเบญญาภา เสนาเหนือ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

Leave a Reply

Your email address will not be published.