บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ระหว่าง นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.