Author Archives: admin

ร้องกวางอนุสรณ์ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์โดยท่านผู้อำนวยการวีรภัทรแก้วทอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ณ หอประชุมโรงพละศึกษา ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องเสียงและวงดนตรีเต็มวง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ มาสร้างความสุขให้กับน้องๆ ลูกม่วงขาว ในกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนที่รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จังหวัดสุโขทัย การแข่งขันกีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ รางวัลเขตรับผิดชอบดีเด่น สำหรับนักเรียน และมีกิจกรรมที่ครูประจำชั้นจัดให้นักเรียนช่วงพักกลางวันในแต่ละห้องเรียน