Author Archives: admin

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวณัฐชยาเลิศนราพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน การบริหาร 4 กลุ่มงาน และ 3 นโยบาย 7จุดเน้น

รับมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ของนร

รับมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า และ นักเรียนทุน มทส. จากคณะแม่บ้านมหาดไทยนำโดยคุณนาย ผวจ.แพร่

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

ผอ.สมาน โนรินทร์ ประธานมูลนิธิผานางคอย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ติดตามเยี่ยมนักเรียนมูลนิธิทุนการศึกษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่(นางวันทนา พ่วงบางโพ) ในฐานะประธานกรรมการอุปการะเยาวชนฯ ประจำจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน