ผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวีระภัทร แก้วทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นายทนงค์ศักดิ์ อัฐวงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

นางอำภา พจน์พรหมมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววิจิตรา แดงดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป