ผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวีระภัทร แก้วทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นายสงกรานต์ ขุนพรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯและกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอำภา พจน์พรหมมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ ทิพย์วัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

ดร.วิทิตา สุขทั่วญาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป