ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

ว่าที่ร้อยตรีวีระภัทร  แก้วทอง

นางสุภาพร  โสภารัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ