ผู้บริหารสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวีระภัทร แก้วทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นายสงกรานต์ ขุนพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นางสาวอนุศร วงค์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์