Category Archives: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเซียลมิเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

รับมอบสาส์นตราตั้งครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ โดย ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ และคณะ รับมอบสาส์นตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง และเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมศักยภาพครูในจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน การบริหาร 4 กลุ่มงาน และ 3 นโยบาย 7จุดเน้น